วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

ความเห็นถูกปิด