สอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ศานิต  คำวงศ์ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

ความเห็นถูกปิด