ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 2-3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล  ๒–๓ จำนวนนักเรียน  ๓๘  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๗  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม , วัดสระกำแพงใหญ่  และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  (อควาเรียมศรีสะเกษ)  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

ความเห็นถูกปิด