คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ประธานกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประธานคณะกรรมการประเมินฯ นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวและนายเศรษฐาโรจน์ สีหะวงษ์ กรรมการ ได้ออกประเมินโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง