กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้จัดอบรมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อความความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ผู้ปกครอง ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหละเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือน โรงเรียน และสถานที่สำคัญต่างๆ

ความเห็นถูกปิด