โครงการดี ดี

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ความเห็นถูกปิด