พิธีปิดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

20-22/02/2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผ่านกิจกรรมกันทุกคน

ความเห็นถูกปิด