กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเปือยได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ความเห็นถูกปิด