กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21/2563 ลูกเสือโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเข้าค่ายอบรมโครงการต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ความเห็นถูกปิด