เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ

เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญไปเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ ๒๓ เป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ความเห็นถูกปิด