เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน โรงเรียนบ้านคล้ มิตรภาพที่226 ไ้ด้รับการอบรมPLC.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ความเห็นถูกปิด