ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 จ.กาญจนบุรี-จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)   ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 27 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแช  จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านมังกรสวรรค์  สวนสัตว์บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรง ทั้งได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติตนในการเดินทางไกล การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  จึงทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเดินทางกลับถึงสถานศึกษาโดยสวัสดิภาพ

ความเห็นถูกปิด