เยี่ยมชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

เวลา 14.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โดยนางอภิณห์พร เมืองจันทร์ธนชา นางลัดดาวัลย์ กาบบัวและนางอุไร ตอนศรี ได้เยี่ยมชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ความเห็นถูกปิด