เทศกาลงานหอมแดง ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้ร่วมการแสดงเปิดงานเทศกาลงานหอมแดง เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบุสูง  ร่วมกับอำเภอวังหิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังหิน  สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังหิน  ชาวบ้านขุมคำ  หมู่ที่  ๖,๒๒  และประชาชนในเขตอำเภอวังหิน  ได้กำหนดจัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน  ครั้งที่  ๓๓  ประจำปี  ๒๕๖๓  ระหว่างวันที่   ๑๔-๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  บริเวณวัดบ้านขุมคำ  ตำบลบุสูง  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์  และจำหน่ายสินค้าการเกษตร  เช่น  หอมแดง  กระเทียม  พริก  และพืชผลทางการเกษตรต่างๆ  ของเกษตรกรชาวอำเภอวังหิน

ความเห็นถูกปิด