กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านจาน นำโดยนายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมคณะลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านจาน เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามัคคี มีระเบียบวินัยมีสมรรถภาพที่แข็งแรง เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

ความเห็นถูกปิด