การออมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดให้มักิจกรรมการออมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ม.3 และเปิดบัญชีใากกับธนาคารออมสิน

ความเห็นถูกปิด