กลุ่มยุวเกษตรหนองไผ่ Bio Farm

วันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ได้มาอบรมปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่มีทัศนคติที่ดีต่อ อาชีพเกษตร ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและคณะครูในการทำเแปลงเกษตร ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ที่มาให้ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่

ความเห็นถูกปิด