ทัศนศึษษา ป.4- ป.6

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำโดยนายพิทักษ์ พันธ์จันทร์ และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวระรมย์ นำนักเรียนชั้น ป.4- ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ความเห็นถูกปิด