ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยนายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ประธานกรรมการศูนย์สอบ คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านเปือย และคุณครูกฤษณา ทินวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านคูซอด ร่วมเป็นกรรมการประจำศูนย์สอบโรงเรียนบ้านเปือย ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และได้รับการตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ จากท่าน ผอ.วิชิต บุญเฉลียว ประธานกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง

ความเห็นถูกปิด