การอยู่เวรยาม

ครูเวรประจำวันกลางคืนอยู่เวรร่วมกับ อพปร.เพื่อรักษาความปลอดภัย กรณีมีกิจกรรมชุมชน

ความเห็นถูกปิด