การพัฒนาบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อ.โนนคูณ สพป.ศก.1 เพื่อนำแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

ความเห็นถูกปิด