วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้ปกครอง และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ความเห็นถูกปิด