กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 1 มีนาคม 2560  ผอ.สุรชาติ  ทอนศรี  ท่านรองณัฐรดา  กานุวงศ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ความเห็นถูกปิด