เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านแสงใหญ่ (คุรุราษฎร์บำรุง) ได้รับการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียน/หมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ความเห็นถูกปิด