กิจกรรมวันครูปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้นำบุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๖๓ ภาคเช้ามีพิธีบูชาบูรพาจารย์และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น ภาคบ่ายร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและภาคเย็นกิจกรรมพบปะสงสรรค์และนันทนาการ

ความเห็นถูกปิด