การรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการทำความดีผ่าน โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ซึ่งคุณครูและนักเรียนได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการทำความดีผ่านโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ซึ่งได้ประกาศผลในวันที่ 26 มกราคม 2564  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนในครั้งนี้

การรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

     โรงเรียนบ้านสว่าง นำโดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. ในการให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน ความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การให้ความร่วมมือกับชุมชน โดยการร่วมแสดงความเสียใจ วางหรีดและร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเรือง นามวงศ์ ณ บ้านหนองผักไหม

ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานชุมชน โดยนำหรีดร่วมแสดงความเสียใจและร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเรือง  นามวงศ์ ณ บ้านหนองผักไหม

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง ได้ออกให้บริการด้านทันตกรรมของนักเรียน

      ในวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านสว่างได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งสว่าง ในการออกบริการด้านทันตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การไหว้ศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเนื่องในวันพระ

      ในวันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้นำคณะครูและบุคลากรทำพิธีไหว้ศาลพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนบ้านสว่าง ถวายมาลัย ช้าง ม้า บริวาร และผ้า 7 สี เพื่อเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขของโรงเรียน

การแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสการรับปริญญาทางการศึกษา

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสะไบทอง  แสงแก้ว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ เนื่องในโอกาสการจบการศึกษาและการรับปริญญาทางการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

กิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม คุณครูจรินทร นาสารีย์ คุณครูวรัชยา นิลไทย คุณครูพัชรีพร สุดยอดสุข คุณครูเกวลิน ณ นิมิตร  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า