กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณนายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ประธานพิธีเปิดกีฬา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน CEO พยุห์ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม CEO พยุห์ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้จัดการน้ำดื่มคูลสปริงส์ ที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับนักกีฬา และขอบคุณประธาน อสม.หมู่ที่ ๑๙ และคณะเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกในการคัดกรองตามมาตรการการควบคุม Covid -19

กิจกรรมหรรษา Merry Christmas and Happy New Year 2021

  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ “Merry Christmas and Happy New Year 2021 ” ภายในงานมีการแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย เช่น ผลงานการประกวดวาดภาพระบายสี ผลงานการประกวดคัดลายมือ การทำการ์ดวันคริสต์มาส ฯลฯ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และยังมีการจัดทำป้ายนิเทศเกี่ยวกับประวัติวันคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับสลากของขวัญในวันปีใหม่ทั้งคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นอย่างดี สุขสันต์วันปีใหม่

กีฬาสีภายใน ” หนองไผ่เกมส์” ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ได้จัดกีฬาสีภายในขึ้น ในวันที่ ๒๘ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทำการเปิดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประธานในพิธีเปิด นายกบุญมี จันทร์ศิลา และได้รับกำลังจากผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดีมอบขนม และนำ้ดื่ม ให้กับนักกีฬา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทางโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยปีนี้เน้นประหยัด เรียบง่าย จัดกิจกรรมในห้องเรียน นักเรียนจับสลากและอวยพรให้เพื่อน ซึ่งเป็นที่พอใจแก่นักเรียนมาก

ดร.ศิริพร จันทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิดาภา มอบเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  โรงเรียนบ้านสว่าง ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ศิริพร  จันทโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจิดาภา จากกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ ได้มามอบเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างทุกคน ทางโรงเรียนบ้านสว่างขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และความเมตตากับนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่างในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปี 2563 “พระธาตุเรืองรองเกมส์”

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นำโดย นายวิเศษ ไชยอุดม ประธานกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองเรือง ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปี 2563 “พระธาตุเรืองรองเกมส์”
โดยมี ท่านรองสุเทพ ศรบุญทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองพระธาตุเรืองรอง ประจำปี 2563 “พระธาตุเรืองรองเกมส์” เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาสี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยท่านชัยณรงค์ ดาบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ในครั้งนี้

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เด็กอยากรู้และสงสัยด้วยวิธีการต่างๆได้วยตนเอง เด็กได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองและกลุ่ม เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบ เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ และมีความภูมิใจในตนเอง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัวมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดีขึ้น

นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระดับปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน โดยใช้กระบวนการ PLC บ้านนักวิทยศาสตร์น้อย ด้วยเทคนิค 3ม 3ฮ MODELการบริหารกิจการของสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ งานบุคคลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา คือ การระดมความคิดด้วยกระบวนการ PLC  เทคนิค  3 ม 3 ฮ  MODEL โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ช่วยให้ครูและบุคลากร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนร่วม ในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดผลสำเร็จสูงสุด จากการให้ความสำคัญและความร่วมมือในการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษามีการให้บริการสถานที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและหน่วยงานอื่น ผลจากการดำเนินงาน ทางโรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจเรื่อง การดูแลนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่นักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและแก้ปัญหา การอ่านออก เขียนได้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา เป็นผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนดีขึ้น จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา