นักเรียนชั้นป.2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. นางณัชชา วงษ์ใหญ่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 เตรียมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

ให้อาหารปลา

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและนักเรียนจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อาหารแก่ปลาที่เลี้ยงไว้ในสระ บริเวณโคกหนองนาโมเดล

ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่

วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 2563 นางสาวปิยะพร โถทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปลูกผักบุ้งเรียวไผ่

การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ

    ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง พร้อมด้วยคณะครูได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านลิงไอ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์)

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ไปร่วมงานมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านธาตุ (สหพัฒนานุสรณ์) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังกับคุณครูพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา และคุณครูคำปุ่น รัศมี ที่เกษียณอายุราชการ ขอให้ท่านเกษียณอย่างมีความสุข

การอบรมพัฒนาครู

      ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นางสุปราณี  สายช่วย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน ณ ห้องไอซีที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยนายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอขอบคุณท่านและคณะที่ให้ความรู้ในครั้งนี้

การอบรมประธานสภานักเรียน

        ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นายราชันย์ คำเพราะ  ครูผู้ช่วย นำเด็กหญิงกมลนัทธ์ สกุลแก้ว ประธานนักเรียน และเด็กชายพรชัย วินทะไชย รองประธานนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมประธานสภานักเรียน ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของผู้นำ จะได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

การพัฒนาบุคลากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยได้มอบหมายให้ นายปวรปรัชญ์  บุตรศรี ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เข้ารับการอบรมระบบการรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMSS ณ ห้องไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

23/09/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และกับผู้บริหารใน สพป.ศก.1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสุรวุฒิ แก้วมหาวงศ์ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม