ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ตรวจสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รู้จักการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านครัวเรือนเกิดประโยชน์แก่นักเรียนและนำไปประกอบอาชีพได้ โดยผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

ขวัญกำลังใจ

นางยุพิน พลสมบัติ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ

ตรวจฟัน

เจ้าหน้าที่ทันตกรรมจากโรงพยาบาลวังหิน มาตรวจ และดูแลฟันให้กับนักเรียน

พิธียกเสาเอก เสาโทอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ทำพิธียกเสาเอก เสาโทอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มาร่วมพิธีในครั้งนี้

O 27 หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐)ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี น้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในศุภวาระแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ