ประชุมกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

เวลา 13.00 น. วันที่ 31 ส.ค. 2563 นางศิริรัตน์ บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โดย นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ประธาน

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 31 ส.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนโดยย้ายท่อสำหรับปลูกไม้ดอกและไม้ประดับไว้บริเวณอาคารปฐมวัยหลังใหม่

กิจกรรมตอนเช้า ของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพันลำ ในการทำกิจกรรมการจัดการเรียนสอน มุ่งสู่อาชีพ ด้วยการเก็บเห็ดที่โรงเรียนไปขายในชุมชน ทุกๆวันในตอนเช้าเเละตอนเย็น ในวันที่ 31 สิงหาคม 63

ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านพันลำได้จัดการเรียนการสอนชดเชยวันที่ขาดหายไปให้ครบจำนวนเวลาเรียนของนักเรียน ในวันเสาร์ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านพันลำ

ITA 2020 ประจำปีงบ ประมาณ 2563การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ OIT

วันที่ 29 ส.ค. 2563 นางสาวทราภรณ์ จันทวี ครูวิชาการและนายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้รายงานการดำเนินงาน ITA 2020 ประจำปีงบประมาณ 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารปฐมวัย

วันที่ 30 ส.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารปฐมวัยและตรวจบริเวณต่างๆภายในและนอกโรงเรียน

ประชุมคณะกรรม การคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 30 ส.ค. 2563 นางอุไร ตอนศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ร่วมประชุมคณะกรรมการคุมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การอบรมพัฒนาครู ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านสว่าง โดยนางสาวศิรินทิพย์วรา  แสงม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง ได้มอบหมายให้ นางสุปราณี  สายช่วย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยนายรังสฤษธิ์  บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนโดยสุจริต และความเป็นมาและความสำคัญของโครงการโรงเรียนสุจริต วิทยากรโดยนางวิไลรัตน์  เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากโรงเรียนบ้านรุ่ง ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตในครั้งนี้