การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยต้านภัยโควิค-19 เมื่อเปิดภาคเรียน

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC

ตรวจโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 27 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ออกตรวจพืชต่างๆที่โคกหนองนาโมเดล

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อม

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมวันที่ 2 ก่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทำอ่างล้างมือเพิ่มเติม

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ทำอ่างล้างมือเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อป้องกันโรคโควิด 2019

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและบุคลากรทางการศึกษาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนโดยตัดต้นไม้ที่อาจเป็นอันตรายแก่นักเรียน

บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3

วันที่ 26 มิ. ย. 2563 นางบุญมี คำศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้บริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารอนุบาล 1-3 โดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ผู้รับมอบ

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านมะกรูดได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการขุนไกร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดบ้านมะกรูด บริจาคอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือ และอชุดยาประจำบ้าน และได้ทำความสะอาดห้องเรียน บริเวรต่างๆในโรงเรียน พร้อมทั้งทำอ่างล้างมือเพื่อใช้ทำความสะอาดป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เตรียมรับการนิเทศการติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านพันลำ