คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

การมอบเงินช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาค

การออกติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสัปดาห์ที่ 2

ตรวจนับแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 25 พ.ค. 2563 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงตรวจนับแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน อนุบาล 1-ป.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาล 1-3

วันที่ 23 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ได้สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องเรียนอนุบาล 1-3

ตรวจเวรยาม

วันที่ 24 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ออกตรวจเวรยามและควบคุมดูแลการทำงานของช่าง

ผลผลิตโคกหนองนาโมเดล

วันที่ 24 พ.ค. 2563 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงตรวจ ผลผลิตโคกหนองนาโมเดล

การรายงานการเข้าเรียนของแต่ละห้องเรียน

เมื่อเรียนเสร็จในแต่ละวัน ครูแต่ละระดับชั้นจะสรุปการเข้าเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน

การอยู่เวรยาม

ครูเวรกลางวันและกลางคืนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางโรงเรียน