ร่วมแสดงความยินดี

28/02/2563 นางพัทธนันท์ วรโพด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ้าทุ่ง ร่วมแสดงความยินดีกับนายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รอง ผอ.สพป.ศก.1 คนใหม่

การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง

วันนี้นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศก. มาตรวจเยี่ยมสนามสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งขอขอบคุณท่าน ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในการสอบครั้งนี้ค่ะ

การอยู่เวรยาม

ครูเวรประจำวันปฏบัติหน้าที่กันอย่างเคร่งครัด

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้นักเรียนได้เจอประสบการณ์ใหม่ และเรียนรู้จากสถานที่จริงที่ไม่มีในห้องเรียน โดยได้ไปแหล่งเรียนรูู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นักเรียนให้ความสนใจอย่างมาก และที่วัดเจดีย์ชัยมงคล ( ผาหินย้อย) ได้ไหว้พระ ฝึกการอดทนและการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มceo มิตรภาพกันทรารมย์

โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ร่วมกับกลุ่มceo มิตรภาพกันทรารมย์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 20 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5

สอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ได้ดำเนินการสอบปลายปีของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1,2   ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ศานิต  คำวงศ์ ประธานกลุ่ม ceo ฟากมูลกันทรารมย์ ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ในครั้งนี้

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาล 2-3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล  ๒–๓ จำนวนนักเรียน  ๓๘  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๗  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม , วัดสระกำแพงใหญ่  และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  (อควาเรียมศรีสะเกษ)  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓