ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนสอบนักธรรม เอก โทและตรี

วันที่ 29 พ.ย. 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงได้เข้าสอบนักธรรม เอก โท และตรี ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา ต.โพนเขวา อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา  2562  โดยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวนนักเรียน  92  คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  22  คน  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอมุกดาหาร และตลาดอินโดจีน  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

อบรมนักเรียนสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิต โครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาได้เข้าร่วมโครงการสมาธิสร้างปัญญาเพื่อเด็กไทย โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

กีฬาสีภายในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562  ณ  สนามโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ  บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน  เพื่อสร้างความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นทีม  เพื่อปลูกฝั่งคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และ พิพิธภัณฑ์พญานาค จังหวัดยโสธร

การทัศนศึกษานอกสถานที่ในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพถึงสถานศึกษาด้วยความปลอดภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำนาทั้งครูและนักเรียนต่างสนุกสนานและมีความสุข นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้ลูกนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รับประสบการณ์ตรง เห็นถึงวิถีชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติ นำโดยท่าน ผอ.กรวัฒนา นาคา