นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมอบสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 30 กันยายน 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบและใช้สื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้รับมอบ

ครูเกษียณอำลานักเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง โดย นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้จัดงานครูเกษียณ (นางศิรินทร์ โมรา)อำลานักเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะวิชาการแก่นักเรียน ระดับเขตและที่เป็นตัวแทนที่จะแข่งในระดับชาติอีก 4 รายการ

ตำรวจภูธรอำเภอวังหิน ให้ความรู้การจราจร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี นำโดยนายพัฒนศักดิ์ บางใบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับคณะตำรวจภูธร อำเภอวังหิน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถได้รับความบันเทิงและความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอบคุณ คณะคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองน้อย ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียน และฉีดวัคซีน และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแก่ลูกๆนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเทาครับ

กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การควบรุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี

โรงเรียนบ้านพันลำ คณะครูผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเเจ้งให้ผู้ปกครองมารับเงินทุนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข 1 / 2562 ณโรงเรียนบ้านพันลำ

กิจกรรม คำในภาษาไทยมักเขียนผิด ของโรงเรียนบ้านพันลำ ในทุกๆตอนเช้า