โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค กลุ่มเมืองหลวงพ่อโต โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานจัดการศึกษาโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน เป็นคนที่มีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้

จึงได้จัด โครงการเข้าค่ายทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ให้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีการบูรณาการความรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงชั้น

ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้ และนันทนาการต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อจัดนิทรรศการความรู้และผลงาน ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับการได้รับความรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ในการนี้นางจรรยา วงษ์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีทุกท่าน พร้อมนักเรียนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ นี้

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้อนรับอาจารย์เอกเทศ แสงลับ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมทำบุญสังฆทาน ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านหนองแก้ว ต.หนองแก้ว อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

คณะกรรมการประเมิน ครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 เข้าประเมิน ที่ รร.บ้านพันลำ