กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์

คณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมกันช่วยปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านพันลำ ในช่วงหลังเลิกเรียน

นักเรียน โรงเรียนบ้านพันลำ ทำกิจกรรมฟังธรรมมะ

กิจกรรมทำนาโรงเรียน(หว่านข้าวนาโรงเรียน)

30 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ได้จัดกิจกรรมหว่านข้าวนาโรงเรียน
ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียน

31 พฤษภาคม 2562
นายไพบูลย์  เดชคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ว่าที่ ร.ต.วิเชียร  สมปาน ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมทำบุญบาตรโรงเรียน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนบ้านโพธิ์ทั้ง 5 หมู่บ้าน บ้านหนองปลาเข็ง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านหนองเตย ดำเนินการซ่อมรถจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองเตยดำเนินการซ่อมรถจักรยานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในการเดินทางมาโรงเรียน

คุณมัย ทรงเครื่อง ช่างไม้ 4 ดำเนินการซ่อมจักรยานตามคำร้องความช่วยเหลือของผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกับ อสม.ในเขตพื้นที่บริการ ร่วมด้วยช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและให้ทราบถึงวิธีการป้องกัน การรักษา และสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านหัวเหล่า โดยท่านผอ.รัตนาภรณ์ สีตะวันและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบก โรงพยาบาลโนนคูณและรพสต.หัวเหล่า เข้าร่วมโครงการ “ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย”ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตัวเเทนครูโรงเรียนบ้านพันลำ ชุมชน ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ธรรสัญจร ที่วัดบ้านขาม ในวันที่ 31 พ.ค.62.