คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ ร่วมใจกันปรับพื้นที่โรงเรียนเเละจัดสภานที่โรงเรียนบ้านพันลำ

พายุฤดูร้อน 26 เมษายน 2562

ในวันที่ 27 เมษายน 2562 คณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำโดย ท่านสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมคณะฝ่ายนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโนนแกด พายุฤดูร้อน พัดถล่มโรงเรียนบ้านโนนแกด ในช่วงเย็นวันที่ 26 เมษายน 2562

โรงเรียนของเราน่าอยู่

โรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) ร่วมมือกับชาวบ้านหนองแก้ว(กลุ่มจิตอาสา) ได้ทำกิจกรรมโรงเรียนของเราน่าอยู่ ได้ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อต้อนรับวันเปิดเทอม ในภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

วันนี้คณะครูเเละบุคลากรครอบครัวพันลำทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันปรับภูมิทัศน์ภายในรร.บ้านพันลำทุกท่านสุดยอดมากครับ

โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) กราบขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ท่านรองรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล ท่าน ศน.ทองคำ จันทร์โสภา และท่านประธาน CEO กลุ่มพยุห์ ท่านผอ.โอกาส รวมสิทธิ์ และท่านผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพยุห์ ที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่ง ในการมาเยี่ยมและให้กำลังใจค่ายจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่มาออกค่าย ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิเลิศ อุ่นใจ และท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการจงรักษ์ ประถมภาส พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษาผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) รู้สึกประทับใจ มีความยินดีอย่างยิ่งและมีกำลังใจในการจะร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

ต้อนรับคณะผู้บริจาคเครื่องดนตรี

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร ,ผช.ผอ.แสวง พิมพ์ศรี , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  และนักเรียน ขอขอบพระคุณ คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ และคณะผู้บริจาคที่ได้มอบเครื่องดนตรีให้โรงเรียนบ้านเปือย

ผ้าป่าสามัคคี วัดบ้านพันลำ คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านพันลำ เเละโรงเรียนบ้านเทิน กลุ่มเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล ร่วมดำเนินงานเเละจัดกิจกรรมร่วมกับวัดบ้านพันลำ ในวันที่ 16-17 เม.ย.2562

ค่ายอาสาพัฒนาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำรั้วโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนในระหว่างวันที่ 18 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35)

งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทรัพยากรสำหรับการปรับปรุงอาคารสถานที่

โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทาโดยคณะศิษย์เก่าผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะบุคลากรในโรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าฯ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้รับเงินบริจาคยอดรวมจากคณะผ้าป่าทุกสายเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๐๕๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)ทางโรงเรียนจะนำงบฯ ที่ได้มาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้เสร็จสมบูรณ์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019

โรงเรียนบ้านเปือย ตำบลคูซอด อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  และสภานักเรียน ได้ร่วมตั้งจุดบริการน้ำดื่มในกิจกรรมการจัดการแข่งขัน วิ่ง Kusawd Walk And Run Minimarathon 2019 “ แล่นลงท่ง เบิ่งกุดเตอะ – กุดหวาย ชมวัดสุพรรณหงส์ เลาะมูล คูณสุข” ( ภาษาอีสาน ) ครั้งที่1 เพื่อบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดวิ่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ