กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

28/03/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Open House และ ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านเปือย  ตำบลคูซอด  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร , คุณครูแสวง พิมพ์ศรี , คุณครูวาริยา ปัญณารัตน์ , คุณครูปัทมา พิมพ์ศรี , คุณครูณัฐวุฒิ ศิลาโชติ , คุณครูขวัญกาญดา บุตรงาม , คุณครู จรินทร นาสารีย์  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าตนเองและสถาบัน  นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ก่อนที่จะจบการศึกษา 
และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์ค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3

โรงเรียนบ้านเจี่ย ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาองค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย องค์การอาสาพัฒนาท้องถิ่น ปี 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงชั้นท่ี่ 3

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรุู้ป่าชายเลน ณ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเรียนรู้แหล่งเรียน

ปัจฉิมนักเรียน ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กลุ่มซีอีโอฟากมูลกันทรารมย์ จัดบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่จบการศึกษาและอนุบาล ๓เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ขอขอบคุณทุกส่วนฝ่ายที่ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สวนสัตว์อุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์วัดพระธาตุหนองบัว ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ อุทยานไดโนเสาร์  จังหวัดกาฬสิน

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

27/03/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 10 คน

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

23/02/2562 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด นำนักเรียนระดับ ป.1-6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จ.อุบลราชธานี