การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

28/02/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 และ ป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สวนสมเด็จศรีนครินทร์ และศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

26_27/02/2562 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไปเข้าค่ายที่ค่ายสิงห์ดำ กันทรลักษ์

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนนักเรียนอยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ได้จ่ายเงินงวดที่ 2 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๑ คน


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยนำโดย นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี  ๑๕  ปี

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ธ์ ๒๕๖๒ นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๗ คน ไปเข้าร่วมอบรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ กำหนดจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถานที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า

โรงเรียนบ้านโนนแกดจัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์

โรงเรียนบ้านโนนแกด นำโดยท่านผอ.วาสนา สงโสด พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมป์
โดยวิทยากรจาก เรือนจำศรีสะเกษ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนแกนนำ เข้าค่ายโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

คณะครูโรงเรียนบ้านโนนแกด นำนักเรียนแกนนำ เข้าค่ายโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยกทัพนักศึกษา เอกปฐมวัย วาดภาพ สื่อ การเรียนการสอน BBL

โรงเรียนบ้านโนนแกด ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่นำนักศึกษา เอกปฐมวัย มาวาดภาพ สื่อ การเรียนการสอน BBL ในวันนี้

การประชุมสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนได้ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

โรงเรียนบ้านสว่าง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลุูกเสือสำรอง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรของลูกเสือสำรอง