ด้วยรักและผูกพัน

  ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอมรภัค กิ่งคำ เนื่องจากไปดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นำโดย นายพงษนรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะครู กรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่การสอน ท่านทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ ด้วยดีมาโดยตลอด

กิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี

ทำบุญตักบาตรอาคารอเมซอนโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 30 ม.ค.62

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ได้รับเกียรติจากท่าน ศน.พัศสินี ภักดีสมัยวงศ์, ศน.ศันธนีย์ โคตรวงศ์, ศน.รวิกานต์ โพธิ์ศรี ซึ่งเป็นคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ ๒

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ โดย พ.อ.ทัศน์พล สุพีสุนทร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก จำนวน 7 ทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

นักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ด้วยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 25 มีนาคม 2562 ได้เข้าทดลองสอนที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ SSk ENGLISH CAMP ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้เข้าร่วมโครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ SSk ENGLISH CAMP ครั้งที่ ๑ ณ โรงภาพยนต์ MVP ศรีสะเกษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  22 คน โดยศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการนี้เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561

	

ประชุมการจัดทำโครงการและของบประมาณจากภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.โรงเรียนบ้านหนองครก ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่บริษัท Sp True เพื่อเข้าประชุมร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่จำเป็นในการพัฒนา เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการและของบประมาณจากภาคเอกชน

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.50 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 4 ทุน จากบริษัทปุญญอมรกรุ๊ป อำเภอทับกวาง จังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการเกรียงไกร สูงสนิท และคณะครู ขอบคุณที่ท่านได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อใช้ประโยน์ต่อไป

ประชุมสำรวจโรงเรียนคุณภาพตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมสำรวจข้อมูลโรงเรียนคุณภาพตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) และสรุปรวบรวมรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต่อไป