กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 คุณภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ ได้บริจาคเงินทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค จำนวน 60 ทุน เป็นเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ขอขอบพระคุณ คุณภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์ และครอบครัว ไว้ ณ โอกาสนี้

การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 โรงเรียน ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น ผู้ปกครอง เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

ในครั้งนี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส ชาย/หญิง ให้เกิดความบริสุทธิ์/ ยุติธรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน จนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต

การแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯเมืองหลวงพ่อโต ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวิฑุรย์ พิเชษฐ์โสภณ เป็นผู้อำนวยการเรียน และอำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬา และร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของกลุ่ม CEO ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูล และปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน มีการรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นมัยธมศึกษาปีที 3

จากนั้นได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายอรุณโรจน์ วันเลิศ และ คณะครู ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน เนื่องจากได้สร้างเกียรติยศและชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

“คูซอด เวาะ เปือย” เกมส์

วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 นำโดยท่านผอ.พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาตำบลคูซอด “คูซอด เวาะ เปือย” เกมส์ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูซอด และได้รับเกียรติจาก นายศรชัย ชัยชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคูซอด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย รู้รักสามัคคีฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

ในระหว่าง วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนร่วมกับท่านผู้นำชุมชม พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม (ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ต้องขอขอบคุณคณะครูฝ่ายจัดกิจกรรมทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้นำชุมชน พ่อแม่พี่น้อง ผู้ปกครอง ที่ได้ร่วมกับสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับ นักเรียนผู้ร่วมการแข่งขันในครั้ง ขอขอบพระคุณมากๆๆคะ

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตที่ ร่าเริง แจ่มใส รู้รักสามัคคีฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  สามารถนำทักษะด้านกีฬามาใช้อย่างถูกต้อง เตรียมนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

พิธีบายศรีสู่ขวัญและทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าวและนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็นเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑ ยอดรวมข้าวเปลือกเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยอดที่ได้รับบริจาคข้าวเปลือก ๕ ตัน ในการนี้ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือที่ได้รับจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนชาวบ้านเปือย มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 28 ธ.ค. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ํธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ประธานกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนได้นำของขวัญมาร่วมกิจกรรมในวันนี้

เมืองหลวงพ่อโตเกมส์ประจำปี2561

เวลา 9.00 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”เมืองหลวงพ่อโตเกมส์” ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา นายพัด โพธิ์ขาว นายกอบต.โพนเขวา ประธานในพิธี นายประเวศ นนทวงษ์ ผํู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค ประธานกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต กล่าวรายงาน นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และนายเถลิงศักดิ์ พรสี่ ธุรการ พิธีกรในครั้งนี้