Big Cleaning Day

นายคงสิทธิ์ อินตะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อร่วมกับฝ่ายปกครอง ส่วนราชการและประชาชนตำบลโพนค้อ 

กิจกรรม ถวายราชสดุดีลูกเสือ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ โดยการนำของท่าน ผอ.สมสมัย  นาราษฎร์ ได้นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธิถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖ บรรยายกาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายสมยศ  สงโสด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษาให้ผู้ปกครองได้รับทราบและมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นำโดย นายเมฆินทร์  ดลปัดชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ได้จัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดแข่งขันกีฬา อาทิเช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล กรีฑา เป็นต้น โดยมี นายทวีชัย  เครือคุณ กำนันตำบลหนองกุง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา มีขบวนพาเหรดของนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีการแสดงในพิธีเปิด คือ คีตะมวยไทยของนักเรียน และการเต้นแอโรบิกของผู้ปกครอง ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาได้จัดการแข่งขันกีฬาให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย คือกีฬาวอลเล่ย์บอลระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ บริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายผดุงศักดิ์  เบ้าทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการฝึกอาชีพแผนกตัดผมชาย ได้ออกหน่วยปฏิบัติและได้ให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายลิขิต  จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำขอขอบคุณทางศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศุนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดศรีสะเกษ จะได้เข้ามาให้บริการดีๆ อีกเช่นเคย

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  นายสมยศ  สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การรื้อถอนอาคารเรียน และการทำผ้าป่าสามัคคีข้าวเปลือกเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

การจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบเานหนองโนวิทยา

ด้วยนายวิเศษ  ไชยอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  จำนวน 228 คน เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ปัจจุบันได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่งลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ นับว่าลูกเสือได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา จะยึดมั่นในกตัญญูกตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของปวงชนชาวไทย ได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2

เมื่อทางโรงเรียนต้องการแรงสนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับแรงสนับสนุนอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างสูง

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 28 พฤศจิกายน 2561

นายไพชยนต์ แก้วพวง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า กลุ่ม CEO ยางชุมน้อย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและแจ้งแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก

โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561

นายลิขิต  จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ คณะครู พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยทางโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงฟ้อนรำในชุด “ออนซอนอีสาน” อีกด้วย