โรงเรียนบ้านแทงวิทยาร่วมโครงการ ปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4

โรงเรียนบ้านแทงวิทยาร่วมโครงการปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4  รณรงค์ให้ประชาชนร่วมในกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อลูกหลาน

ที่โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นำนักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 4 เพื่อขจัดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยมี นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมี นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงาน

โดยนางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลซำ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องงานสิ่งแวดล้อมของตำบล ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการปั่น ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4   ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลาน โดยปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และดิน การสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์ สำหรับทุกคนในอนาคต และการรณรงค์ให้ประชาชนได้ ปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกาย ประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลซำและภาคีเครือข่าย มุ่งมั่นตั้งใจ ให้ความร่วมมือรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่นตลอดไป

จากนั้น นายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ประธานพิธี ได้นำคณะผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้นว่า นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ  นายอุดม  โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายไพบูลย์ บุตรมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) นางสุภาวดี ภาสตโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำโพธิ์ พร้อมด้วยครู นักเรียน ผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนในตำบลซำ ปั่นจักรยานจากโรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ไปตามเส้นทางถนนศรีสะเกษ – กันทรลักษ์ เข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท แยกหนองอะลาง   ผ่านหน้า อบต.ซำ เลี้ยวขวา มุ่งหน้าเข้าสู่โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร   และร่วมมือกันปลูกไม้ยืนต้น หญ้าแฝก และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่หนองน้ำ เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป.

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุพจน์  เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน ตามภาระงาน ๔ งาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนายอุดม โพธิ์ชัย ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

การติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกสอน

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ อาจารย์นิตยา แข่งขัน อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ได้ติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นางสาวอัจฉราภรณ์ สุดประเสริฐ นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ ๕ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี และได้มอบหมายให้นางสาวบุษบา แก้วมณี ครูพี่เลี้ยง ช่วยเหลือให้คำแนะนำกำกับดูแล การปฏิบัติกิจกรรม การปฏิบัติตัวในการฝึกสอนเป็นอย่างดี มีเอกสาร มีสื่อการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตครูที่มีคุณภาพต่อไป

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

เวลา 13.00 น.วันที่ 30 ส.ค. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงและคณะครูต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหาร โดย นายไชยเศรษฐ์ เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวาประธานคณะกรรมการประเมินฯ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน. มาสอนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,4,5

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน. มาสอนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนค้อ.
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1,4,5

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา ประธานกลุ่มเมืองสวนสมเด็จ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน นายลิขิต จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ

 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตามภาระงาน ๔ งาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ประธาน CEO พยุห์
นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
นายวิฑูรย์ พิเชษโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
นายอดิศร สังข์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านร่องสะอาดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีคณะครูและนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมอบรม จำนวน 161 คน

โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองจัดกิจกรรมปันรักให้น้อง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองได้จัดกิจกรรม ปันรักให้น้องๆโดยมีพี่ๆจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.6/12 และ ม.6/3 เป็นผู้นำน้องๆร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑-๓   ป.๔-๖ มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองด้วยทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

รับการประเมิน

นายโอกาศ รวมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคณะประเมินประสิทธิภาพการบริหารนำโดยนางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1