กิจกรรมชมรม Hiace Sisaket มอบทุนการศึกษา

พวกเราชาวม่วงขาว โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ขอขอบคุณ ชมรม Hiace Sisaket โดยท่านประธาน คุณเอกภพ วังซวง และคณะ โดยการประสานงานของ คุณชาญณรงค์ โสรส , คุณประสิทธิ์ โพธิ์เจริญ และคุณพิเชษฐ์ อ่อนโส ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ที่มีจิตเป็นกุศลมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนครบทุกคน ทั้ง 28 คน ๆ ละ 500 บาท และสนับสนุนโรงเรียน รวมเป็นเงิน 27,800 บาท พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องปั๊มน้ำ , ท่อ PVC จำนวน 20 ท่อน , ข้อต่อ 20 อัน , หลอดไฟฟ้า 6 กล่อง , สี 3 ถัง , แปรงทาสี 6 อัน , เสื้อกีฬา 12 ตัว , กางเกงวอร์ม 7 ตัว , ตลับข้าว 27 กล่อง และสมุดวาดเขียน 1 กล่อง รวมทั้งเลี้ยงอาหารเที่ยงนักเรียน คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พวกเราชาวม่วงขาว โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ขอขอบคุณชมรม Hiace Sisaket เป็นอย่างยิ่ง และพวกเราจะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้จนสุดความสามารถตามที่ท่านต้องการ และจะใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่คณะมอบให้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ตามวัตถุประสงค์ของชมรมทุกประการครับ…ขอบคุณครับ.

ปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดโครงการหลักสูตร D. A. R. E.

โรงเรียนบ้านนาดีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรและ

พิธีปิดโครงการ D. A. R. E. ประเทศไทย

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ D. A. R. E. ประเทศไทย

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560

บายศรีสู่ขวัญผู้สำเร็จการศึกษา

21 มี.ค.2561 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยการนำของ ผอ.วิชัย แก้วสุข พร้อมคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เข้าประเมินและนิเทศผลงานในรอบ 3 เดือน ของ นางสาวมลิวัลย์ แผลงฤทธิ์

กิจกรรมทัศนศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่  27  มีนาคม  2561  คณะครูและบุคลากร  ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริง  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน

จัดงานปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร และบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 มีนาคม 2561

เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง และคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ วิชัย แก้วสุข  และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและทัศนศึกษา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  น้ำตกพลิ้ว  ,  หาดเจ้าหลาว และวัดเขาสุกิม  จังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันที่  16-17  มีนาคม  2561  ที่ผ่านมา

งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา

เมื่อวันที่ 22  มีนาคม  2561 ที่ผ่านมา  โรงเรียนบ้านกอกหัวนาได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   

งานปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นำโดย นายบุญเกิด ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งสะพือ ช่องเม็ก วัดภูพร้าว และล่องแพลำโดมน้อย เขื่อนสิรินทร จ.อุบลราชธานี