การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปี 2560

โรงเรียนบ้านนาดี ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปี 2560

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ศก.1

28/02/61 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์. นามศรี ผอ.สพป.ศก.1ให้เกียรติมานิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งในการสอบข้อสอบกลางและการจัดการเรียนการสอน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

การทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

27/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งนำคณะครูและนักเรียนไปทำบุญที่วัดบ้านเจ้าทุ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา

การมอบทุนการศึกษา

24/02/61  รศ.ดร.ทันตแพทย์หญิงศรัญญา ตันเจริญ มามอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง และศิษย์เก่า จำนวน 9 ทุน 108,000 บาท 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้น ป.1

23/02/61 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งพานักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ป.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู่นอกสถานที่ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอควาเรียม ศรีสะเกษ ได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยาลัยเกษตรนำนมสดมาเลี้ยงเด็กๆ ขอบคุณทางวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

โรงเรียนบ้านสว่างได้จัดวัดผลประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  ซึ่งในการประเมินครั้งนี้  ว่าที่ร้อยตรี  ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1  และท่าน ศน.สำราญ  วังนุราญ  ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและบุคลากร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง  ขอขอบคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่ง

ห้องสอบสีขาว ณ โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

        วันนี้เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 นำโดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย                                             1)นายเสถียร ลาโพธิ์ ประธานหน่วยสอบ                                                                                         2) นางบุณยดา ศรีบุญเรือง นางสาววันดี  พิมพ์ทอง กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.2                  3)นางสาวกนกทิพย์  ไชยพันโท นางสาววราภรณ์  พิมพ์ทอง กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.4              4) นางสุวรรณศรี ธรรมแสง นางสาวเรณู  เสาเวียง นายศรชัย จันครา กรรมการคุมห้องสอบชั้น ป.5  ควบคุมห้องสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลางปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ก่อนที่จะทำหน้าที่ควบคุมห้องสอบในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไปของวันนี้  บรรยากาศในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นางสาวศศิร์ธา จันทะคัด ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่า นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 มาสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็น และเด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีการซักถามข้อที่สงสัยกับคณะกรรมการคุมสอบก่อนที่จะสอบจริง นักเรียนเน้นความเป็นห้องสอบสีขาว ไม่ทุจริตในการสอบ รู้หน้าที่ความเป็นนักเรียน และมีความคาดหวังกับคะแนนสอบครั้งนี้  โดยภาพรวมเนื้อหาของข้อสอบเด็กนักเรียนมีความเชื่อมั่นว่าทำได้

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (28 /กพ./2561) 

อบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการท้องถิ่นส่วนราชการแกนนำกลุ่มต่างๆ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีตัวแทนข้าราชการครู คือ นายประสงค์ มะนู   นางอรัญญา  กิ่งสีดา  และนายสุทัศน์  กิ่งสีดา เข้าร่วม อบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บูรณาการท้องถิ่นส่วนราชการแกนนำกลุ่มต่างๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 วัน แหล่งศึกษาดูงานอาทิ การคัดแยกขยะ  อบต.พงษประศาสตร์  อำเภอบางสะพาน  และอบต.บ้านกรูด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (28 /กพ./2561) 

                        

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.30 น. ทางโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)  เป็นโครงการตั้งโดยกรมตำรวจ เพื่ออบรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับก่อการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ซึ่งเนื้อหาและหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ 1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด  2) ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ  3)ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน   4) ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรให้ความรู้คือ ดาบ ตร. ยงยุทธ ยาหมื่นวัย สถานีตำรวจภูธรวังหิน เป็นผู้ให้ความรู้ เด็กนักเรีียนมีทั้งความสนุกและได้ทั้งความรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมาก

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (28 / กพ. / 2561)

“เปิดประตูสถานศึกษาสู่ชุมชน” (Open House)

นายสมบูรณ์ โมทะจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดประตูสถานศึกษาสู่ชุมชน” (Open House) โดยนายเพียร ภูทิพย์ ประธานสถานศึกษากล่าวเปิดงานในครั้งนี้
โรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ นำโดยการบริหารงานของนายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561