โครงการพัฒนาโรงเรียนBBL

วันที่ 31 ม.ค. 2561 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ได้อนุมัติโครงการพัฒนาโรงเรียนBBL โดยคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมา บัดนี้ได้ทำให้ภูมิทัศน์โรงเรียนสวยงามขึ้นและยังเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560

วันนี้เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 มีข้าราชการครูได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งที่ 17/2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 3 ท่านด้วยกันคือ

ท่านผอ.เสถียร ลาโพธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนบ้านดวนใหญ่                        *  นางสาวเรณู เสาเวียง      ตำแหน่งกรรมการกลาง                                                                *นางสาวกนกทิพย์  ไชยพันโท ตำแหน่งกรรมการกลาง 

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในมาตรฐานการจัดการทดสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น มีประสิทธิภาพ

อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน (31/มค./2561)

30/01/2561 นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ “ค่ายภาษาไทยแบ่งปันความรู้ให้น้อง” จัดกิจกรรมฐานความรู้ กิจกรรมทาสีรั่ว กิจกรรมสัมพันธ์น้องสู่พี่ ฯลฯ

ติวเข้ม !! โค้งสุดท้ายค่ายโอเน็ต รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า

       เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ .2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีกิจกรรมสอนเสริม ติวเข้ม โค้งสุดท้ายค่ายโอเน็ต รร.บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม 4 ท่าน ดังนี้ 1.)นางสาวเรณู  เสาเวียง 2.)นางสาวกนกทิพย์  ไชยพันโท  3.) นางสาววันดี  พิมพ์ทอง และ 4.) นางสาววราภรณ์  พิมพ์ทอง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม 13 คน คิดเป็น 100 % เต็ม  บรรยากาศในห้องเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นมาก มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสอบและมีความคาดหวังว่าผลการสอบโอเน็ตในรอบปีการศึกษา 2560 นี้ คะแนนจะสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านๆมา กิจกรรมติวเข้มครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

                                    อุไรภรณ์   บุตะเคียน  รายงาน  (29/มกราคม/2561)

 

 

การร่วมประชุมทางไกล

26/01/2561 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในสาระสังคมฯ ฉบับปรับปรุง 60 สู่การปฏิบัตรจริง

 

 

ผู้ใหญ่ใจดี

26/01/2561 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งมีผู้ใหญ่ใจดี คุณสมคิด. น้ำทอง และญาติพี่น้องมาเลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมนักเรียน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมดูแลรักษาสุขภาพ

23/01/2561นักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับบริการการตรวจฟันจากโรงพยาบาลวังหิน

งานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน อำเภอวังหินร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เทศบาลตำบลบุสูง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวังหิน ได้จัดงาน เทศกาลหอมแดง ในกิจกรรมครั้งนี้ ” โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยท่าน ผอ.เสถียร ลาโพธิิ์ ได้มีคำสั่งจากทางอำเภอวังหิน (คำสั่งที่ 6/2561 ) แต่งตัั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน โดยรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน”  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาน้อยหอมแดง การประกวดซุ้มหอมแดง กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อุไรภรณ์   บุตะเคียน  รายงาน (26/มค./2561)

ประชุมการบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นางอรัญญา กิ่งสีดา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วังหิน 1 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ “ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ และปลูกฝังการใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

                               อุไรภรณ์  บุตะเคียน  รายงาน  (26/มค./2561)

 

งานบุญผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โดยนายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดงานบุญผ้าป่าข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ยอดรับบริจาคข้าวเปลือก ๔,๓๕๔ กิโลกรัม ในช่วงเย็นวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สู่ขวัญข้าวและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เช้าวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และงานบุญผ้าป่าข้าวเปลือกในปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมผ้าป่าข้าวเปลือกประจำทุกปี