ผู้ใหญ่ใจดีแจกตุ๊กตา กระเป๋าและเลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียน

วันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.2560 นายวิชัย รภัสกุลวณิชท่านผู้ใหญ่ใจดีได้แจกตุ๊กตา กระเป๋าและเลี้ยงไอศกรีมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรงขอบขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน    ได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น  ตอบคำถาม              วาดภาพระบายสี  และแจกของรางวัล โดยท่านสุริยา  บูรณะ รักษาในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง  มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในครั้งนี้

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านหนองครกได้กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อแจ้งนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบ โดย นายเกรียงไกร  สูงสนิท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.โรงเรียนบ้านหนองครก โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้     ภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560  โดยท่านผอ.เกรียงไกร สูงสนิท      มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติวันคริสต์มาส   การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม การแสดงในแต่ระดับชั้น ตอบคำถาม และแจกของรางวัล

Merry Christmas 2018 และกิจกรรมวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามััคคี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยผู้อำนวยการสมยศ สงโสด พร้อมด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี จัดกิจกรรม Merry Christmas สำหรับเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในช่วงเทศกาล และเด็กนักเรียนทุกคนมีความสุขสนุกสนานสำหรับการจััดกิจกรรมในครั้งนี้

กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29  ธันวาคม 2560   โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง  ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   โดยท่าน ผอ.พงษ์นรินทร์  อาธิบุตร  กล่าวรายงานและ ท่านนายก อบต.หนองไฮ  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี   คณะครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา          ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560

ด้วย นายสุทิน  ไชยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 26 – 28   ธันวาคม   2560

 

 

ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ปีการศึกษา 2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักศึกษาฝึกสอนและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเมืองหลวงพ่อโต ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองแวง   โพนเขวา ว่าที่ร้อยตรี ดร. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบรางวัลประเภทกรีฑา นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

การประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๑

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๑ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ นายทองไข พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุห์ ,นายวิทยา สมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง นายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับการประเมิน ดังนี้
๑. นายสุรพล ปลื้มชิงชัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา การงานอาชีพ
๒. นางสาวจันทิมา ธนวาที ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา คอมพิวเตอร์
๓. นางจรรยา วงษ์ทอง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา วิทยาศาสตร์
๔. นายกิตติศักดิ์ ศรประสิทธิ์ ตำแหน่ง ครู สาขา คณิตศาสตร์
๕. นางสาวพิลาภรณ์ อนันเทพา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สาขา ภาษาอังกฤษ
๖. นายกิตกร พิมพ์บัวมี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขา ดนตรี
การประเมินดำเนินการเรียบร้อยและขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูงสำหรับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กิจกรรมส่งข้าราชการครูย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

         เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.25 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองกันจอ วังหิน 1 มีข้าราชการครู นายทวีศักดิ์  งามแสง ตำแหน่งครู คศ.3 ได้ย้ายเพืื่อไปดำรงตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อ.เมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทางคณะครูโรงเรียนบ้านหนองกันจอ นำโดยท่านผอ.ตะวันฉาย ธนาเดชาไพฑูรย์ ได้เดินทางไปส่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความคิดถึง ผูกพันธ์ และการต้อนรับที่ดีของทางโรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา

อุไรภรณ์  บุตะเคียน รายงาน