รับการประเมินโรงเรียนสุจริต

วันที่24พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย อำเภอพยุห์ รับการประเมินโรงเรียนสุจริต โดยมีนายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ การนี้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ (CEO พยุห์) จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ชี้แจงรายงานผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๐ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้อำนวยการสมยศ สงโสด ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ผู้ปกครองนักเรียนที่เห็นความสำคัญเรื่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

กิจกรรมเกี่ยวข้าวอาหารกลางวันเพื่อน้อง

เมื่อวันที่24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย อำเภอพยุห์ โดยการนำของนายอาธรณ์ หมื่นศร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าวในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน ได้ผลผลิตประมาณ1ตัน จะได้เก็บใว้สนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวันต่อไป

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนBBL

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายคงฤทธิ์นิธิ เมืองจันทร์ธนชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักการ และนักเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงามน่าเรียนยิ่งขึ้น

ประเมินโรงเรียนสุจริต

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2560 เวลา 13.00 น.  คณะประเมินโรงเรียนสุจริต  โดย  นายสมพร  เพ็งพันธ์  ประธานกรรมการ  นายสิทธิ  อินตะนัย  กรรมการ   นางราชมาลี  ต้อนรับ  กรรมการและเลขานุการ  ได้มาประเมินโรงเรียนสุจริตที่โรงเรียนบ้านโพนแดง  โรงเรียนบ้านโพนแดง  ท่านผอ.วาสนา  สงโสด  คณะครูและบุคลากร    คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความร่วมมือในการประเมินในครั้งนี้

 

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
โรงเรียนกลุ่มตำบลพรหมสวัสดิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอพยุห์ จัดพิธีถวายราชสดุดีต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองเตย ดร.สมชาย ทวีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตย , นายสี วรสา ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า , นายวันชัย ปราบวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ , นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูนำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี

กีฬาสี 2560

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิเศษ ไชยอุดม พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมกีฬาสี 2560 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

ประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มเมืองหลวงพ่อโต

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองหลวงพ่อโต เข้าร่วมการประชุมสัญจร ณ โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว เพื่อหารือข้อราชการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒ โดย นายเสถียร ลาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคีได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติตามตัวชี้วัด และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินครั้งนี้ พร้อมนี้โรงเรียนจะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพงานต่อไป

การประกวดนักเรียนโครงการรักฟันสวย

โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมการประกวดนักเรียนตามโครงการรักฟันสวย และผลการประกวดเรียบร้อยแล้วและได้นักเรียนที่ชนะการประกวด พร้อมนี้ นายสมยศ สงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ได้มอบรางวัลสำหรับนักเรียนในวันที่ ๒๗ พฤศจิิกายน ๒๕๖๐ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูเฉลิมศรี วรรณทอง ครูชำนาญการพิเศษ ครูส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารที่ได้มอบรางวัล และพบปะนักเรียนพร้อมให้โอวาทกับนักเรียน