โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรืองนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านเจี่ย และโรงเรียนบ้านทาม กลุ่ม  CEO ฟากมูลกันทรารมย์  จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน   ปีการศึกษา 2560  ในวันที่  28 – 30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3  จากโรงเรียนบ้านเจี่ย  และนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านทาม และคณะครูร่วมในการอบรม  โดย นายวิชิต  บุคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ านเจี่ยเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ

29/08/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน เนื่องในโอกาสย้าย มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู และนักเรียน มาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น

บริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                           ตำบลหนองครก  นำโดยผู้อำนวยการสุภาวดี นันทเสน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มาตรวจและ           บริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๕,๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองครก   ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   หนองครก ที่ได้มาตรวจและบริการให้วัคซีนรักษาสุขภาพนักเรียนในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เวลา 09.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยากรโครงการส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ. เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ได้อบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

เข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  ได้รับเกียรติจากท่านนายกประยูร  สุรนารถ  มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ   คุณครูสรินธร   บุญส่ง  ครูจากโรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฏร์พัฒนา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและคุณครูบรรจง  พากเพียร  ได้นำอาหารว่างมาให้เด็ก ๆ  ทานกัน  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี  โดยท่านผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมได้ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้

          

กิจกรรมชุมชน

26/08/2560 คณะครูโรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ร่วมทำบุญสังฆทาน และจัดทำโรงทาน ที่บ้านเจ้าทุ่ง หมู่ที่ 9

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

คณะครู และนักเรียน รร.บ้านเจ้าทุ่ง ร่วมกันปลูกดาวเรืองเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านหนองครก ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาชีวิตและต่อต้านยาเสพติด โรงเรีียนบ้านหนองครก ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองครก  โดยท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกล่าวบทอาเศียรวาทเพื่อถวายความจงรักภักดี และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยให้ลูกได้แสดงออกถึงความกตัญญูโดยได้นำมาลัยกราบแม่ และมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้อำนวยการศิริพงษ์ เสนาะ ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้