พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร

31/07/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง นำโดยท่านผู้อำนวยการพัทธนันท์ วรโพด นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) โดยนายสุทิน  ไชยานุกูล           ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหรากลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสี่ท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

การจัดอบรมค่ายธรรมะ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ได้จัดอบรมเข้าค่ายธรรมะ 2 วัน 1 คืน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมการอบรม  ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มเพื่อชีวิตที่ดีงาม พระอาจารย์เชิดศักดิ์  สิริจนโท และคณะ  จากวัดสระเกศ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาเป็นพระวิทยากรให้กับค่ายธรรมะ

กิจกรรมชุมชน

29/07/2560 วันนี้ โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต.ทุ่งสว่าง นำโดยท่านนายกสนอง ขันวงษ์ นำท่อมาวางเพื่อระบายน้ำให้กับทางโรงเรียน

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

27/07/2560 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่งรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ซึ่งได้รับกำลังใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน. ความร่วมมือจากคณะครู. บุคลากร และนักเรียน ทำให้การประเมินผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านที่ได้ชี้แนะแนวทางและให้กำลังใจ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายเวียงศรี  แก้วพวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านลิ้นฟ้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560

   โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล 26 กรกฏาคม 2560  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง นำโดย นายเบญจพล พิมาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (โครงการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด) ปีการศึกษา 2560   มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และการแสดงละครของแต่ละช่วงชั้น  ผู้อำนวยการศิริพงษ์  เสนาะ  ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้

การนิเทศ ติดตามกิจกรรมลูกเสือ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม    ลูกเสือในสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ     ผู้อำนวยการเกรียงไกร  สูงสนิท  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ออกมานิเทศติดตามผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ในครั้งนี้